Pre najkrajší pocit z rybolovu

Platby

Obchodné podmienky

 1. Spôsob objednávania

 2. Povinnosti predávajúceho

 3. Povinnosti kupujúceho

 4. Kúpna cena tovaru

 5. Platobné podmienky

 6. Dodacie podmienky

 7. Termín dodania

 8. Poštovné

 9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 10. Reklamácie

 11. Súhlas dotknutej osoby

 

1. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu stano@rybarskepotrebystano.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo. Tovar môžte objednať aj telefonicky na čísle 0905 505374, 0905 910979.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.

 

2. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 1. druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

 2. tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

 3. tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 4. odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady požadované platnými právnymi predpismi - návody v slovenskom jazyku, záručný list (pre tovar, ktorý záručný list bežne neobsahuje, slúži na tento účel faktúra s dodacím listom)

 5. predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Predávajúci nezodpovedáme za:

 1. oneskorené dodanie tovaru zavinené dopravcom.

 2. oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

 3. poškodenie zásielky zavinené dopravcom.

 4. prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 5. výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

   

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne nám oznámiť do 48 hodín.

 2. zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, vrátane nákladov na doručenie tovaru.

 

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

4. Kúpna cena tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú v Euro a sú platné v čase objednania tovaru vrátane 20 % DPH (daň z pridanej hodnoty). Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Dokladom o predaji je priložená faktúra, ktorá je súčasťou zásielky. Balné neúčtujeme.

 

5. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve, alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru a to formou:

 • hotovostnej platby v sídle prevádzky firmy vLućenci

 • dobierkou v mieste dodania tovaru

 • dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby

 • platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úver

 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky a tovar mu príde ako balík službou UPS alebo na požiadanie Slovenskou Poštou

 

6. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednotlivo. Ak niektorý z objednaných tovarov nemáme, pošleme len tovar skladom, na čo vás vopred upozorníme telefonicky alebo zaslaním e-mailu .

Objednaný tovar zasielame poštou alebo kuriérom na dobierku. Ku každej objednávke prikladáme doklad o predaji-faktúru. Pri objednávkach zo zahraničia, si vopred dohodneme podmienky, spôsob dodania a platby.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci kupujúceho informuje telefonicky, alebo mailom.

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. Za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou službou zodpovedá prepravná služba, u ktorej je prepravovaný tovar vždy poistený. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

 

7. Termín dodania

Tovar ktorý je skladom posielame najneskôr nasledujúci deň po obdržaní objednávky, ak sa nedohodneme na inom termíne telefonicky alebo mailom.

Po vybavení objednávky vždy zákazníka informujeme, že jeho objednávka bola zaslaná.

Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 4 dní, odporúčame vám informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom.

V prípade, že objednaný tovar nie je skladom a nebude možné ho zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky a pod.).
Ak si objednáte tovar, ktorý sme vypredali, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, okamžite po zistení tejto skutočnosti vás budeme kontaktovať (e-mailom alebo telefonicky).

 

8. Poštovné

Pri objednávke nad 40.-€ zákazník poštovné neplatí, ak je objednávka menšia ako 40.- € zákazník platí čiastočné poštovné od 3-5.-€. Tovar na Slovensku posielame dobierkou kuriérskou službou UPS, ktorá tovar doručí zväčša v nasledujúci deň po odoslaní (v pracovné dni) alebo Slovenskou poštou.

Do Českej republiky posielame tovar Slovenskou poštou na dobierku. Pri objednávke nad 100.-€ zákazník poštovné neplatí, ak je objednávka menšia ako 100.- € zákazník platí poštovné od 9-15.-€. Do krajín EU pri objednávke do 100.-€ je poštovné 12.-€, nad 100.-€ je 10.-E, nad 150.- je 8.-€, nad 200.-€ je 6.-€ a nad 250.-€ zákazník poštovné neplatí.

Pri objednávke do iných krajín sa poštovné počíta individuálne podľa jednotlivých zón štátov, do ktorých zásielku posielame.

 

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. pričom sa zaväzuje doručiť "Oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy" a zakúpený tovar s príslušenstvom v uvedenej lehote.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu alebo poštovú adresu. K rýchlemu a bezproblémovému riešeniu prikladáme Formulár pre vrátenie tovaru. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale na vlastné náklady vo forme poistenej zásielky. Tovar je nutné vrátiť na adresu prevádzky, ktorá je uvedená vo faktúre.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je nekompletný, alebo je poškodený, vrátane jeho originálneho obalu a príslušenstva, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky, zníženú o náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a to v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu.
V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť v bode 9.Odstúpenie od kúpnej zmluvy, odstúpenie nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito OP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a ponúknuť mu iné riešenie

 

10. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky si na mieste preberania skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom alebo telefonicky. V takomto prípade vám pošleme zásielku novú.

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

 • preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

 • poškodenia spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru, neodbornou manipuláciou alebo zásahom do častí alebo konštrukcie výrobku.

 

Postup pri reklamácii:

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

 1. Po prevzatí tovaru si skontrolujte tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

 2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu.

 3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu dokladu od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky spojené s dopravou reklamovaného tovaru nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

       4. Reklamačné konanie je bezplatné. Spotrebiteľ ma právo o náhradu nákladov spojených s reklamáciou.

Doba vybavenia reklamácie:

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.
O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
Oprávnená reklamácia bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným odôvodnením.

V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránkehttp://www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

11. Súhlas dotknutej osoby

Vaše údaje budú spracúvané na účel registrácie a využívanie výhod zákazníkov v e-shope. Bez ich zadania nie je možné využívať služby a výhody e-shopu.

Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj súhlas s pravidlami registrácie.

Súhlas dotknutej osoby:

Zaregistrovaním potvrdzuje každý zákazník svoj súhlas s podmienkami e-shopu a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť STANO s.r.o., Pivovarská 23, 985 59 Vidiná.

V prípade, že sa zákazník zaregistruje prostredníctvom webového formulára, budú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa zákazníka (adresa doručenia zásielky) spracúvané spoločnosťou STANO s.r.o., Pivovarská 23, 985 59 Vidiná na účel nákupu tovaru, na účel identifikácie zákazníka a na účel doručenia tovaru podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov („zákon o ochrane osobných údajov“). V prípade, ak takýto zákazník vo webovom formulári neuviedol adresu, bude v prípade dodania tovaru kontaktovaný spoločnosťou STANO s.r.o., Pivovarská 23, 985 59 Vidiná, aby na účely doručenia tovaru uviedol aj svoju adresu. Takto získané osobné údaje budú spracúvané podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov na účel doručenia tovaru.

Zákazník, ktorý je zaregistrovaný v e-shope s rybárskymi potrebami STANO s.r.o., Pivovarská 23, 985 59 Vidiná, zadaním a odoslaním svojich osobných údajov a dátumu narodenia prostredníctvom formulára udeľuje účastník prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu, v ktorom údaje uviedol (teda e-mailová adresa, telefónne číslo, meno a priezvisko a adresa bydliska (doručenia zásielky)), na účel zasielania marketingových ponúk (najmä špeciálnych ponúk na výhodný nákup) a zároveň prevádzkovateľovi udeľuje súhlas na zasielanie takýchto ponúk. Súhlas účastník udeľuje podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľovi informačného systému spoločnosti STANO s.r.o., Pivovarská 23, 985 59 Vidiná.

Údaje o telefónnom čísle, e-mailovej adrese, adrese bydliska poskytnuté zákazníkom budú zároveň použité na aktualizáciu neaktuálnych údajov v programe STANO s.r.o., Pivovarská 23, 985 59 Vidiná. V prípade zmeny iných údajov je potrebné túto zmenu oznámiť písomne, telefonicky alebo e-mailom, alebo tieto údaje zmeniť prostredníctvom internetovej stránky www.rybarskepotrebystano.sk zmenou príslušných osobných údajov vo svojom užívateľskom profile; takto postupujte aj v prípade, že chcete aktualizovať adresu bydliska na účely dania súhlasu na marketingové účely.

Osobné údaje spracúvané podľa týchto pravidiel budú vymazané po dosiahnutí účelu, na ktorý boli spracúvané, podľa podmienok ustanovených v zákone o ochrane osobných údajov.

Súhlas podľa týchto pravidiel udeľuje zákazník, dobrovoľne a na dobu neurčitú s tým, že ho môže kedykoľvek odvolať buď zaslaním písomného oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti STANO s.r.o., Pivovarská 23, 985 59 Vidiná alebo prostredníctvom internetovej stránky www.rybarskepotrebystano.sk vyznačením príslušnej zmeny (odhlásenia zo zasielania informácií) vo svojom užívateľskom profile.

Osobné údaje uvedené vyššie môže na základe písomnej zmluvy a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov spracúvať aj sprostredkovatelia: - ďalšie e-shopy poskytujúce služby v oblasti elektronického obchodu s rybárskymi potrebami a náradím ako aj sprostredkovatelia uvedený v zozname na adrese www.rybarskepotrebystano.sk.

Každý, koho osobné údaje sa podľa týchto pravidiel budú spracúvať, má právo na prístup k osobným údajom, ako aj ďalšie práva podľa § 11, 15 a 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Zákaznícky servis STANO, s r.o., Haličská cesta 520, Lučenec je v prevádzke v pracovné dni medzi 8.00 a 16.30 hod. na telefónnom čísle: 0905 910 979 , 0905 505374.

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 048/412 49 69 
           048/415 18 71 
fax č. 048/4124 693 

 

 

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.